Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ LẠNG SƠN
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ CAO BẰNG
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ HÀ GIANG
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ TUYÊN QUANG
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ NINH BÌNH
BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Mèo Vạc, Hà Giang
BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM THUỘC 7 TỈNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI PHÍA BẮC (TỈNH HÀ GIANG)
BÁO CÁO ĐIỀU TRA NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG QUỲNH SƠN - YÊN DŨNG - BẮC GIANG
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG THỊ XÃ BỈM SƠN - THANH HOÁ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHA I ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
BÁO CÁO ĐIỀU TRA NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂN TRÀO, SƠN DƯƠNG, TUYÊN QUANG
BÁO CÁO ĐIỀU TRA NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG PHỐ LU, KỲ PHÚ, PHIÊNG PÁT, PHIÊNG TAM
BÁO CÁO ĐIỀU TRA NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂN THANH, PHỎNG LÁI, THÔNG NÔNG
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐCTV, ĐCCT VÀ TÌM KIỂM NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẢO THANH LÂN, QUẢNG NINH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG PHÚC YÊN, MÊ LINH, VĨNH PHÚC
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐCTV, ĐCCT VÀ TÌM KIỂM NGUỒN NƯỚC ĐẢO QUAN LẠN, QUẢNG NINH
BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG SIPAPHÌN, MƯỜNG LAY, LAI CHÂU
ĐIỀU TRA TỔNG QUAN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BA
ĐIỀU TRA TỔNG QUAN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI