Lưu ý

- Trong đa phần trường hợp tìm kiếm dự án thông thường, người dùng chỉ cần nhập từ khóa vào mục tên dự án để tìm kiếm theo tên hoặc nhập từ khóa và chọn thuộc tính "Tóm tắt kết quả điều tra" ở phần Tìm kiếm thuộc tính.
- Đối với các tìm kiếm nâng cao như theo đơn vị hành chính chi tiết hay lưu vực sông. Hệ thống sử dụng phép giao không gian của các vùng dự án với đơn vị hành chính và lưu vực sông. Hiện tại do các vùng thực hiện đối với các dự án cũ còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin, tọa độ nên kết quả tìm kiếm trả về có thể chưa đầy đủ. Dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
Tìm kiếm thông tin chung