Thông tin chung
ID 9 Tên dự án BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐIỀU KIỆN ĐCTV TẦNG ĐÁ VÔI Carbon-Permi(C-P) Mỏ Tĩnh Túc
Loại dự án 2. Dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước Vùng dự án
Đơn vị quản lý Đơn vị thi công Đoàn Địa chất 38
Chủ nhiệm dự án Kỹ sư Lê Danh Thông Số quyết định 7/74/ĐCTV2 ngày tháng 7 năm 1974 của Tổng Cục Địa chất
Mã lưu trữ NC-10 Nơi lưu trữ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Kinh phí thực hiện Mô tả dự án
Thời gian bắt đầu 1973 Thời gian kết thúc 1974
Metadata
Loại hình nhiệm vụ, dự án, đề án:
Điều tra, đánh giá chi tiết (nhằm đánh giá, xác định trữ lượng có thể khai thác
Mục tiêu nhiệm vụ:
Khoan tìm kiếm nước dưới đất khu mỏ Tĩnh Túc. Các công trình khoan này nhằm cung cấp số liệu làm cơ sở thiết kế hệ thống cung cấp nước tuần hoàn cho nhà máy sàng và chọn biện pháp tháo khô bảo vệ khai trường khỏi bị ngập nước.
Vị trí vùng nghiên cứu:
Vị trí địa lý (địa danh): Mỏ Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Tọa độ địa lý các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
22034'00” - 22040' 00” vĩ độ bắc
105047'00” - 105o57’00” kinh độ đông
Tọa độ lưới ô vuông các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
Theo hệ tọa độ GAUSS HN1972
Diện tích vùng nghiên cứu: km2
Hạng mục công việc:
Khoan địa chất thuỷ văn
Hút nước thí nghiệm
Quan trắc động thái
Phân tích mẫu nước các loại
Tỉ lệ phần trăm sử dụng:
Tóm tắt kết quả điều tra:
Về điều kiện địa chất thủy văn:
Thành lập được sơ đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1: 25.000, trong đó phân chia ra 3 tầng chứa nước, gồm: 1 tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ (q); 2 tầng chứa nước khe nứt, khe nứt - karst trong trầm tích Sông Hiến (t1), Carbon - Permi (c-p).. Trong đó, tầng giàu nước là tầng chứa nước khe nứt - karst trong trầm tích Carbon - Permi.
Kết quả đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất:
- Đã tiến hành hút nước thí nghiệm chùm 1 lỗ khoan với 2 đợt hạ thấp mực nước. đã đánh giá điều kiện cung cấp và thoát nước làm cơ sở thiết kế tháo khô mỏ.
- Trữ lượng khai thác: 255 m3/ngày;
- Chất lượng nước: nước nhạt; loại hình hoá học: Bicarbonat - Calci;
Nhận xét chung:
Các khuyến nghị:
Bản đồ, sơ dồ, mặt cắt...
Tên bản đồ, bản vẽ Loại Tỷ lệ Đường dẫn
Sơ đồ Tài liệu thực tế địa chấtđịa chất thủy văn Sơ đồ 25000
Biểu đồ Tổng hợp khoan Biểu đồ 25000
Biểu đồ Hút nước thí nghiệm các lỗ khoan Biểu đồ 25000
Các tài liệu sản phẩm dự án
Tên tài liệu Loại tài liệu Đường dẫn
Thuyết minh báo cáo Báo cáo thuyết minh
Công trình đã thi công Không tồn tại thông tin bản đồ