Thông tin chung
ID 6 Tên dự án BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM KIẾM, THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU CÔNG TRÌNH 40
Loại dự án 5. Dự án thăm dò, khai thác tài nguyên nước Vùng dự án
Đơn vị quản lý Đơn vị thi công Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 58
Chủ nhiệm dự án Kỹ sư Nguyễn Văn Giai, Trịnh văn Duệ, Nguyễn Sỹ Oanh Số quyết định /ĐC-TV2 ngày 09 tháng 12 năm 1972 của Tổng Cục Địa chất
Mã lưu trữ NC-7 Nơi lưu trữ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Kinh phí thực hiện Mô tả dự án
Thời gian bắt đầu 1972 Thời gian kết thúc 1972
Metadata
Loại hình nhiệm vụ, dự án, đề án:
Điều tra, đánh giá chi tiết (nhằm đánh giá, xác định trữ lượng có thể khai thác)
Mục tiêu nhiệm vụ:
Thi công tờ trình tìm kiếm, thăm dò nguồn nước dưới đất với lưu lượng 1.200 m3/ngày, phục vụ cho yêu cầu cấp bách của công nghiệp và dân sinh thuộc công trình 40.
Vị trí vùng nghiên cứu:
Tọa độ lưới ô vuông các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
Theo hệ tọa độ GAUSS HN1972
Diện tích vùng nghiên cứu: 4 km2
Hạng mục công việc:
Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT
Khoan địa chất thuỷ văn
Hút nước thí nghiệm
Quan trắc động thái nước dưới đất
Phân tích mẫu nước các loại
Tóm tắt kết quả điều tra:
Về điều kiện địa chất thủy văn:
Thành lập được sơ đồ tài liệu thực tế địa chất - địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1: 2.000, trong đó phân chia ra 2 tầng chứa nước: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ (q) và tầng chứa nước khe nứt: Kreta-Jura (k-j).Trong đó, tầng giàu nước là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ (q).
Kết quả đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất:
- Trữ lượng khai thác: 1.600 m3/ngày;
- Chất lượng nước: nước nhạt, tổng khoáng hoá 0,10 - 0,27 g/l; loại hình hoá học: Clourr bicarbonat - Natri; hàm lượng các nguyên tố vi lượng nhỏ hơn giới hạn cho phép.
Có biểu hiện hoặc bị ô nhiễm: nhiễm mặn
Bản đồ, sơ dồ, mặt cắt...
Tên bản đồ, bản vẽ Loại Tỷ lệ Đường dẫn
Sơ đồ Tài liệu thực tế địa chấtđịa chất thủy văn Sơ đồ 2000
Biểu đồ Tổng hợp khoan Biểu đồ 2000
Biểu đồ Hút nước thí nghiệm các lỗ khoan Biểu đồ 2000
Các tài liệu sản phẩm dự án
Tên tài liệu Loại tài liệu Đường dẫn
Thuyết minh báo cáo Báo cáo thuyết minh
Công trình đã thi công Không tồn tại thông tin bản đồ