Thông tin chung
ID 3 Tên dự án BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Loại dự án 5. Dự án thăm dò, khai thác tài nguyên nước Vùng dự án
Đơn vị quản lý Đơn vị thi công Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 58
Chủ nhiệm dự án Kỹ sư Trịnh Văn Duệ Số quyết định /ĐC-TV2 ngày tháng năm 1970
Mã lưu trữ NC-4 Nơi lưu trữ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Kinh phí thực hiện 629.156(từ ngân sách trung ương) Mô tả dự án
Thời gian bắt đầu 1965 Thời gian kết thúc 1970
Metadata
Loại hình nhiệm vụ, dự án, đề án:
Điều tra, đánh giá chi tiết (nhằm đánh giá, xác định trữ lượng có thể khai thác)
Mục tiêu nhiệm vụ:
Thăm dò nước dưới đất với mục tiêu trữ lượng 5.100 m3/ng
Vị trí vùng nghiên cứu:
Vị trí địa lý (địa danh): Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tọa độ địa lý các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
21000'00” - 21003' 00” vĩ độ bắc
107018'00” - 107o22’00” kinh độ đông
Tọa độ lưới ô vuông các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
Theo hệ tọa độ GAUSS HN1972
Diện tích vùng nghiên cứu: 16km2
Hạng mục công việc:
Đo vẽ ĐC-ĐCTV
Đo địa lý
Khoan xoay lấy mẫu
Khoan đập các LK TD khai thác
Hút nước thí nghiệm
Phân tích mẫu nước các loại
Quan trắc động thái
Tóm tắt kết quả điều tra:
Về điều kiện địa chất thủy văn:
Thành lập được sơ đồ địa chất thuỷ văn, trong đó phân chia ra 6 đơn vị chứa nước, gồm: 1 tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ (q); 5 tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích Jura (j), Perrmi (p).
Kết quả đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất:
- Trữ lượng: Cấp C1: 1.850 m3/ngày
- Chất lượng nước: nước nhạt, độ tổng khoáng hoá 0,2 - 0,46 g/l, nước trong đá vôi Permi bị nhiễm mặn (M = 8 - 20 g/l), độ pH = 7,0 - 8,0, loại hình hoá học: Bicarbonat clorur - Natri, hàm lượng các nguyên tố vi lượng nhỏ hơn giới hạn cho phép.
Bản đồ, sơ dồ, mặt cắt...
Tên bản đồ, bản vẽ Loại Tỷ lệ Đường dẫn
Bản đồ Bản đồ địa chất Bản đồ 25000
Sơ đồ Địa chất Thủy văn Sơ đồ 10000
Biểu đồ Tổng hợp khoan Biểu đồ 10000
Biểu đồ Hút nước thí nghiệm các lỗ khoan Biểu đồ 10000
Biểu đồ Quan trắc động thái nước mặt và nước dưới đất Biểu đồ 10000
Các tài liệu sản phẩm dự án
Tên tài liệu Loại tài liệu Đường dẫn
Thuyết minh báo cáo Báo cáo thuyết minh
Phụ Lục Phụ lục
Công trình đã thi công Không tồn tại thông tin bản đồ