Thông tin chung
ID 19 Tên dự án BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG SẦM SƠN, THANH HOÁ
Loại dự án 5. Dự án thăm dò, khai thác tài nguyên nước Vùng dự án
Đơn vị quản lý Đơn vị thi công Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47
Chủ nhiệm dự án Kỹ sư Vũ Quang Tuyên Số quyết định 75/QĐ-HĐTL ngày 04 tháng 12 năm 1979 của Hội đồng Trữ lượng Nhà nước.
Mã lưu trữ NC-22 Nơi lưu trữ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Kinh phí thực hiện 437.739 (từ ngân sách trung ương) Mô tả dự án
Thời gian bắt đầu 1974 Thời gian kết thúc 1979
Metadata
Loại hình nhiệm vụ, dự án, đề án:
Điều tra, đánh giá chi tiết (nhằm đánh giá, xác định trữ lượng có thể khai thác
Mục tiêu nhiệm vụ:
Thăm dò, tìm kiếm nước dưới đất vùng Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá với trữ lượng cấp A+B là 3.000 m3/ng;
Vị trí vùng nghiên cứu:
Vị trí địa lý (địa danh): Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Tọa độ lưới ô vuông các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
Theo hệ tọa độ GAUSS HN1972
Diện tích vùng nghiên cứu: 40km2
Hạng mục công việc:
Đo vẽ ĐC- ĐCTV
Đo địa vật lý
Khoan địa chất thuỷ văn
Hút nước thí nghiệm
Quan trắc động thái
Phân tích mẫu nước các loại.
Phân tích mẫu địa chất các loại
Đo carota
Trắc địa
Tỉ lệ phần trăm sử dụng:
Tóm tắt kết quả điều tra:
Về điều kiện địa chất thủy văn:
Thành lập được bản đồ địa chất thuỷ văn, trong đó phân chia ra 5 đơn vị chứa nước, gồm 2 tầng chứa nước trong các trầm tích Holocen (qh), Pleistocen (qp); 3 tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích Neogen (n), Creta (k), Protesozoi (pr)
Đã xác định đối tượng triển vọng là tầng Holocen (qh)

Kết quả đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất:
- Trữ lượng: Cấp B = 400 m3/ngày
Cấp C1 = 800 m3/ngày
- Chất lượng nước: nước nhạt, độ tổng khoáng hoá 0,2 - 0,75 g/l, độ pH = 6,0 - 7,0, loại hình hoá học: Sulfat clorur - Natri, Sulfat bicarbonat - Calci natri, hàm lượng các nguyên tố vi lượng nhỏ hơn giới hạn cho phép.
Nhận xét chung:
Các khuyến nghị:
Bản đồ, sơ dồ, mặt cắt...
Tên bản đồ, bản vẽ Loại Tỷ lệ Đường dẫn
Bản đồ Tài liệu thực tế địa chất địa chất thủy văn Bản đồ 10000
Bản đồ địa chất thủy văn Bản đồ 10000
Bản đồ địa chất Bản đồ 10000
Bình đồ Tính trữ lượng khai thác nước dưới đất Bình đồ 10000
Bản đồ Thủy hóa Bản đồ 10000
Biểu đồ Tổng hợp khoan Biểu đồ 10000
Biểu đồ Hút nước thí nghiệm các lỗ khoan Biểu đồ 10000
Biểu đồ Quan trắc động thái nước mặt và nước dưới đất Biểu đồ 10000
Các tài liệu sản phẩm dự án
Tên tài liệu Loại tài liệu Đường dẫn
Thuyết minh báo cáo Báo cáo thuyết minh
Phụ Lục Phụ lục
Công trình đã thi công Không tồn tại thông tin bản đồ