Thông tin chung
ID 13 Tên dự án BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẨM, THÁI NGUYÊN
Loại dự án 5. Dự án thăm dò, khai thác tài nguyên nước Vùng dự án
Đơn vị quản lý Đơn vị thi công Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 54
Chủ nhiệm dự án Kỹ sư Nguyễn Bạch Đằng Số quyết định /QĐ-TV2 ngày 15 tháng 9 năm 1979 của Tổng cục Đại chất
Mã lưu trữ NC-16 Nơi lưu trữ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Kinh phí thực hiện 995.366(từ ngân sách trung ương) Mô tả dự án
Thời gian bắt đầu 1971 Thời gian kết thúc 1979
Metadata
Loại hình nhiệm vụ, dự án, đề án:
Điều tra, đánh giá chi tiết (nhằm đánh giá, xác định trữ lượng có thể khai thác)
Mục tiêu nhiệm vụ:
Thăm dò, đánh giá khả năng nguồn nước dưới đất phục vụ cho công nghiệp và dân sinh với trữ lượng cấp A+B là 40.000 m3/ng.
Vị trí vùng nghiên cứu:
Vị trí địa lý (địa danh): các xã Đồng Bẩm, Dân Chủ, Linh Sơn, Quang Vinh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Tọa độ địa lý các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
21037'09” - 21042' 54” vĩ độ bắc
105047'53” - 105o53’14” kinh độ đông
Tọa độ lưới ô vuông các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
Theo hệ tọa độ GAUSS HN1972
Diện tích vùng nghiên cứu: 85km2
Hạng mục công việc:
Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT
Đo địa vật lý
Khoan địa chất thuỷ văn
Hút nước thí nghiệm
Phân tích mẫu nước các loại.
Phân tích mẫu địa chất các loại
Trắc địa
Tóm tắt kết quả điều tra:
Về điều kiện địa chất thủy văn:
Thành lập được bản đồ địa chất thuỷ văn, trong đó phân chia ra 8 đơn vị chứa nước, gồm 1 tầng chứa nước trong các trầm tích bở rời Đệ tứ (q); 7 tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích Jura (j, Vân Lãng (t3), Nà Khuất (t2), Trias dưới (t1), Carbon - Permi (c-p), Cambri - Ordovic - Devon (-o-d) và nước trong các đứt gãy kiến tạo.
Đã xác định tầng giầu nước: Carbon - Permi (c-p).

Kết quả đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất:
- Trữ lượng: Cấp A = 27.307 m3/ngày
Cấp A+B = 41.369 m3/ngày
Cấp C = 257.000 m3/ngày
- Chất lượng nước: nước nhạt, độ tổng khoáng hoá 0,11 - 0,33 g/l, độ pH = 6,5 - 7,7, loại hình hoá học: Bicarbonat - Calci, hàm lượng các nguyên tố vi lượng nhỏ hơn giới hạn cho phép.
Bản đồ, sơ dồ, mặt cắt...
Tên bản đồ, bản vẽ Loại Tỷ lệ Đường dẫn
Bản đồ Tài liệu thực tế địa chất Bản đồ 25000
Bản đồ Tài liệu thực tế địa chất thủy văn Bản đồ 25000
Bản đồ địa chất Bản đồ 25000
Bản đồ Địa chất Thủy văn Bản đồ 25000
Bản đồ Thủy đẳng cao Bản đồ 25000
Bản đồ độ giàu nước Bản đồ 25000
Biểu đồ Tổng hợp khoan Biểu đồ 25000
Biểu đồ Hút nước thí nghiệm các lỗ khoan Biểu đồ 25000
Biểu đồ Quan trắc động thái nước mặt và nước dưới đất Biểu đồ 25000
Các tài liệu sản phẩm dự án
Tên tài liệu Loại tài liệu Đường dẫn
Thuyết minh báo cáo Báo cáo thuyết minh
Phụ Lục Phụ lục
Công trình đã thi công Không tồn tại thông tin bản đồ