Thông tin chung
ID 11 Tên dự án BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TIÊU GIAO- GIẾNG ĐÁY, QUẢNG NINH
Loại dự án 5. Dự án thăm dò, khai thác tài nguyên nước Vùng dự án
Đơn vị quản lý Đơn vị thi công Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 58
Chủ nhiệm dự án Kỹ sư Trần Lã Số quyết định 39/ĐC-HĐTL ngày 10 tháng 11 năm 1976 của Tổng cục Địa chất
Mã lưu trữ NC-14 Nơi lưu trữ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Kinh phí thực hiện 371.520 (từ ngân sách trung ương) Mô tả dự án
Thời gian bắt đầu 1969 Thời gian kết thúc 1976
Metadata
Loại hình nhiệm vụ, dự án, đề án:
Điều tra, đánh giá chi tiết (nhằm đánh giá, xác định trữ lượng có thể khai thác)
Mục tiêu nhiệm vụ:
Thăm dò nước dưới đất vùng Tiêu Giao - Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh, mục tiêu trữ lượng là 3.000 m3/ng.
Vị trí vùng nghiên cứu:
Vị trí địa lý (địa danh): xã Việt Hưng, huyện Hoành Bồ và một phần thị xã Hòn Gai.
Tọa độ địa lý các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
20057'41” - 20059' 47” vĩ độ bắc
106058'41” - 107o01’05” kinh độ đông
Tọa độ lưới ô vuông các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
Theo hệ tọa độ GAUSS HN1972
Diện tích vùng nghiên cứu: 10km2
Hạng mục công việc:
Đo vẽ ĐCTV
Khoan xoay lấy mẫu
Hút nước thí nghiệm
Phân tích mẫu nước các loại
Quan trắc nước mặt và nước ngầm
Tóm tắt kết quả điều tra:
Về điều kiện địa chất thủy văn:
Thành lập được bản đồ địa chất thuỷ văn, trong đó phân chia ra 4 đơn vị chứa nước, gồm 3 tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích Giếng Đáy (n2), Đồng Ho (n1), Đại Đán (j1), Hòn Gai trên (t33), Hòn Gai dưới (t32),
Đã xác định tầng giầu nước: Hòn Gai trên (t33)
Kết quả đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất:
- Trữ lượng khai thác Cấp A = 473 m3/ngày
Cấp A+B = 2.015 m3/ngày
Cấp A+B+C = 4.132 m3/ngày
- Chất lượng nước: nước nhạt, độ tổng khoáng hoá 0,07 - 0,32 g/l, độ pH 7,2 - 7,3, loại hình hoá học: Bicarbonat - Calci magne, hàm lượng các nguyên tố vi lượng nhỏ hơn giới hạn cho phép.
Bản đồ, sơ dồ, mặt cắt...
Tên bản đồ, bản vẽ Loại Tỷ lệ Đường dẫn
Bản đồ Tài liệu thực tế Bản đồ 10000
Bản đồ địa chất Bản đồ 10000
Bản đồ địa chất thủy văn Bản đồ 10000
Bản đồ đẳng áp Bản đồ 10000
Biểu đồ Tổng hợp khoan Biểu đồ 10000
Biểu đồ Hút nước thí nghiệm các lỗ khoan Biểu đồ 10000
Biểu đồ Quan trắc động thái nước mặt và nước dưới đất Biểu đồ 10000
Các tài liệu sản phẩm dự án
Tên tài liệu Loại tài liệu Đường dẫn
Thuyết minh báo cáo Báo cáo thuyết minh
Phụ Lục Phụ lục
Công trình đã thi công Không tồn tại thông tin bản đồ