Danh sách dự án - 6. Đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực tài nguyên nước

NGHIÊN CỨU NÂNG CẤP PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN TRẮC QUỐC GIA (QTQG)
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ BỔ SUNG, HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ BỔ SUNG, HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT BAZAN, ÁP DỤNG CHO BỒN BAZAN PLEIKU - GIA LAI - TÂY NGUYÊN
Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong bài toán phân bổ tài nguyên nước theo đơn vị hành chính, thí điểm cho tỉnh Hòa Bình
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THAM SỐ ĐỊA ĐIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU QUAN TRẮC, DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC
NGHIÊN CỨU CÂN BẰNG NƯỚC NGẦM TRONG TẦNG CHỨA NƯỚC PHUN TRÀO BAZAN VÙNG PLEIKU BẰNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC TẠI SÂN THỰC NGHIỆM CÂN BẰNG NƯỚC CHƯ Á
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các phương pháp dự báo mực nước dưới đất ở vùng đồng bằng Nam Bộ
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XÂY DỰNG HỒ, ĐẬP VÀ TƯỚI TIÊU NÔNG NGHIỆP ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐỊA BÀN 2 TỈNH GIA LAI VÀ KON TUM BẰNG TÀI LIỆU QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC
NGHIÊN CỨU NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHIỄM MẶN, NHIỄM BẨN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT DẢI VEN BIỂN MIỀN TRUNG TỪ BÌNH ĐỊNH ĐẾN BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn nước dưới đất và khả năng cung cấp nước sinh hoạt dải ven biển từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Kiên Giang
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SỐ THÍCH HỢP DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT (VỀ MẶT SỐ LƯỢNG) CHO LƯU VỰC SÔNG BA
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ BỔ SUNG, HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NAM BỘ
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Soạn thảo phương pháp tính thông số ĐCTV và tính trữ lượng nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long (đề tài 8-03-86)
Ứng dụng các phương pháp hợp lý xác định các nguyên tố vi lượng trong: nước khoáng, nước biển, nước dưới đất