Mạng quan trắc

DỮ LIỆU


Dữ liệu khí tượng

Khai thác nước dưới đất

Khai thác nước mặt

Xả thải vào nguồn nước

TÀI LIỆU - VĂN BẢN

BẢN TIN

File Số hiệu Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Tải về
Bản tin 1 29/2/2019 Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ
Bản tin 1 29/2/2019 Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ
Bản tin 1 29/2/2019 Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ
Bản tin 1 29/2/2019 Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

VĂN BẢN PHÁP QUY - TÀI LIỆU

File Số hiệu Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Tải về
Bản tin 1 29/2/2019 Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ
Bản tin 1 29/2/2019 Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ
Bản tin 1 29/2/2019 Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ
Bản tin 1 29/2/2019 Bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Liên kết Website